Privacy verklaring

Cybertuig B.V. (Cybertuig) verzamelt persoonsgegevens. Ook als je deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Cybertuig, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90567889, gevestigd aan de Alexander Numankade 7G te Utrecht, per mail bereikbaar op contact@cybertuig.nl of middels het contactformulier op deze website.

Functionaris Gegevensbescherming

Cybertuig heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Cybertuig verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en Doel

Voornaam en/of achternaam – Om contact op te nemen || om een afspraak te maken voor een kennismakings- en/of een offertegesprek || een offerte op te sturen || opsturen correspondentie en facturen || uitvoering opdracht.

Woon- en/of vestigingsadres – Om een afspraak te maken voor een kennismakings- en/of een offertegesprek || een offerte op te sturen || opsturen correspondentie en facturen || uitvoering opdracht.

E-mailadres – Om contact op te nemen || om een afspraak te maken voor een kennismakings- en/of een offertegesprek || een offerte op te sturen || opsturen correspondentie en facturen || uitvoering opdracht.

Telefoonnummer – Om contact op te nemen || om een afspraak te maken voor een kennismakings- en/of een offertegesprek || een offerte op te sturen || opsturen correspondentie en facturen || uitvoering opdracht.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor jou en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, lees je in ons cookiebeleid.

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook, YouTube, Vimeo, Tidio en MailChimp kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau. Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Rechtsgronden

Cybertuig verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Cybertuig persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt. In zo’n geval verzoekt Cybertuig waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvanger

Cybertuig zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie‘

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Cybertuig geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen

Cybertuig bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid (zie elders op deze website). Voor zover er voor bepaalde gegevens in deze Verklaring geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

Je kunt bij Cybertuig een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als Cybertuig je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met Cybertuig op contact@cybertuig.nl. Cybertuig zal binnen een maand reageren op je bericht.

Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, dat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je jouw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen of het boeken van onze diensten.

Als je meent dat Cybertuig handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG). Dit kan via deze link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Cybertuig geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

Overig

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Cybertuig passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Cybertuig gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze Verklaring te wijzigen. Cybertuig heeft het recht om dat te doen. Wij raden je aan om deze Verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste aanpassing: 24 juni 2023

cybertuig glitch logo

Copyright © 2024 Cybertuig

Wij gebruiken cookies en externe scripts om je digitale beleving en interactie met Cybertuig te verbeteren. Meer info.